Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

noelya
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromesperance esperance viabylejaka bylejaka
noelya
3206 5abb
Reposted fromskrzacik skrzacik vianadelle nadelle
noelya
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
noelya
noelya
1396 558c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
noelya
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
noelya
8535 37d6 500
Otwarcie sklepu IKEA w Krakowie, 1998
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl

April 01 2020

noelya
7245 add7 500
Reposted fromvongoogen vongoogen vialampka lampka
noelya
4726 532c 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vialampka lampka
noelya
6894 b51d 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vialampka lampka
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viasarazation sarazation
noelya
noelya
8244 30ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viancmsp ncmsp
noelya
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viabylejaka bylejaka

March 30 2020

noelya
2623 2b0d 500
Reposted fromnoticeable noticeable viathebelljar thebelljar
noelya
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
noelya
2529 4f5e 500
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viabylejaka bylejaka
noelya
0672 2bb9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl