Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

noelya


A Vegan Horror Story
noelya
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
noelya
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viarosses rosses
noelya
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viarosses rosses

August 19 2017

noelya
6661 fcff 500
Reposted fromkaiee kaiee viaviva-salvadore viva-salvadore
noelya
1311 fc99
Reposted fromsosna sosna viaszydera szydera
noelya
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viarejka rejka
noelya
3650 b58f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarosses rosses

August 18 2017

noelya
2630 88d2
noelya
5888 181f
Reposted fromNajada Najada viaviva-salvadore viva-salvadore
noelya
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viaskynetpizza skynetpizza
noelya
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarosses rosses
noelya
2124 8fb3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viarosses rosses
noelya
4203 1265 500
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
noelya
2810 1113 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera

August 16 2017

9564 cf2e 500

thepervertedasian:

this argument is serious

noelya
blues guitar
Reposted fromPsaiko Psaiko viawiksz wiksz
noelya
Reposted fromredux redux viaalicemeow alicemeow
noelya
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder vianewperception newperception
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl