Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

noelya
1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaviva-salvadore viva-salvadore
noelya
Reposted fromMoonTide MoonTide viakalina21 kalina21
noelya
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viakalina21 kalina21

June 24 2017

noelya
2843 ded0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
noelya
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatantalum tantalum
noelya
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatantalum tantalum
noelya
2300 13d0
Reposted fromsz sz viaviva-salvadore viva-salvadore

June 23 2017

noelya
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakerosine kerosine
noelya
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viakatastrofo katastrofo

June 22 2017

noelya
7282 37e8 500
what
Reposted fromAlekwas Alekwas viakoloryzacja koloryzacja
noelya
3683 18cc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoloryzacja koloryzacja
noelya
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viakalina21 kalina21
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack vianewperception newperception

June 19 2017

noelya
0285 27e2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
noelya
noelya
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viarosses rosses
noelya
1775 4928 500

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakatastrofo katastrofo
noelya
5006 925b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakalina21 kalina21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl