Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

noelya

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viarosses rosses
noelya
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viarosses rosses
noelya
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viarosses rosses
noelya
noelya
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viarosses rosses
noelya

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery

June 13 2017

noelya
0231 7e21
noelya
noelya
Artists are people driven by the tension between the desire to communicate and the desire to hide.
— D. W. Winnicott (via quotemadness)
noelya
2361 c78b 500
noelya
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
noelya
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viahormeza hormeza
noelya
2687 2b46 500
Reposted fromrevalie revalie viadisheveled disheveled
noelya
9147 b4ca 500
Reposted fromdaniellss daniellss viadisheveled disheveled
noelya
noelya
noelya
7921 851f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl