Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

noelya
6296 1f69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamodalna modalna
noelya
8019 0896 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
noelya
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viakompleksdziury kompleksdziury
6205 5aa5 500
Reposted fromunco unco viakompleksdziury kompleksdziury
noelya
noelya
6350 8e83
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadelle nadelle
noelya
5367 3fb6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakatastrofo katastrofo
noelya
7286 abb1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl

November 13 2019

noelya
7537 129c 500
Reposted frommakle makle viaskynetpizza skynetpizza
noelya
4805 f5dd
Reposted fromjalu jalu viapl pl

November 10 2019

noelya
Reposted frombluuu bluuu viancmsp ncmsp
noelya
3242 575f
Reposted fromBabson Babson viancmsp ncmsp
noelya
noelya
3748 e983 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
noelya
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaszydera szydera
noelya
5475 7610 500
Reposted frompiehus piehus viapiinkskies piinkskies

November 09 2019

noelya
4028 9da1 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaszydera szydera
noelya
4750 0d16 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
7272 1cad 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl