Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

noelya
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viapiinkskies piinkskies
noelya
9433 1bb9 500
noelya
7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viathebelljar thebelljar
noelya
6713 3708
noelya
4431 efa9 500
Reposted fromnenya nenya viahwaiting hwaiting
noelya
Antropocen – nowa geologiczna epoka, epoka człowieka – ma też alternatywną definicję: to epoka wielkiej samotności, czas, kiedy opuszczają nas gatunki i ekosystemy. Zjedliśmy świat dookoła siebie, zostaliśmy sami.
— Wysokie Obcasy
Reposted frompeasorela peasorela viabylejaka bylejaka
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viabylejaka bylejaka

July 16 2019

noelya
0632 ad42 500
Reposted fromteijakool teijakool viakatastrofo katastrofo

July 14 2019

noelya
noelya
noelya
noelya
noelya
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar

July 12 2019

noelya
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
noelya
6998 c11e 500
Reposted fromwstawaj wstawaj
noelya
4211 84de 500
Reposted fromwstawaj wstawaj
noelya
9673 7537
Reposted fromwstawaj wstawaj
noelya
4785 7cdc
Reposted fromwstawaj wstawaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl