Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

noelya
0329 51f7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszydera szydera
noelya
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaszydera szydera

October 18 2017

noelya
2830 edc4
Reposted fromunco unco viaszydera szydera
noelya
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaszydera szydera
noelya
1244 a29b 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaLaColie LaColie

October 16 2017

4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viaszydera szydera
noelya
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
7945 502e 500
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viaszydera szydera
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viaLaColie LaColie
noelya
noelya

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaszydera szydera

October 15 2017

9936 abfc 500
6360 35a9 500
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaszydera szydera
noelya
3950 7fd9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
noelya
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viakatastrofo katastrofo
noelya
3148 794a
Reposted fromLotte Lotte viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl