Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

9564 cf2e 500

thepervertedasian:

this argument is serious

noelya
blues guitar
Reposted fromPsaiko Psaiko viawiksz wiksz
noelya
Reposted fromredux redux viaalicemeow alicemeow
noelya
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder vianewperception newperception

August 10 2017

noelya
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
noelya
6689 599d
Reposted fromosaki osaki viaszydera szydera
noelya
5809 ec71 500
noelya

- Normalny Polak przynajmniej raz w życiu myśli o emigracji.

- Normalny Polak, proszę pana, myśli o emigracji przynajmniej raz w tygodniu. Moim zdaniem jak najczęstsze myślenie o emigracji jest kryterium i normalności, i polskości. Ale ja nie jestem normalny Polak, pomiędzy mną a Polską wyraźna, bardzo wyraźna granica biegnie.

- Granica ognia?

- Skąd! Granica śmiechu. Niektórzy mówią wprawdzie, że to jest granica pogardy, że rzeka plwociny nią płynie.

Marsz Polonia, Jerzy Pilch

August 09 2017

8204 bf88 500

mr-speebunkles-the-corgi:

Found a pot of corg at the end of the rainbow.

noelya
Reposted fromFlau Flau viaalicemeow alicemeow
1131 2d65 500

snowce:

Josef Koudelka, Kharkiv, Ukraine, 1993

Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo
noelya
1595 fcee 500
Reposted fromthealex thealex viathebelljar thebelljar

August 08 2017

noelya
Reposted frommefir mefir
noelya
9044 48b6
Reposted fromnictuniema nictuniema viamefir mefir
noelya
Jednym z cenniejszych doświadczeń dla dalszego rozwoju małego człowieka, jest jak najczęstsze odczuwanie swojej obecności jako czegoś pozytywnego.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
noelya
Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia
— Hłasko
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
noelya
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl