Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

noelya
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabylejaka bylejaka
noelya
5124 bcc4 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viakatastrofo katastrofo
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

Reposted frompizzaspicelatte pizzaspicelatte viaPjotrek Pjotrek
noelya
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
noelya
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
noelya
noelya
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatastrofo katastrofo

May 18 2018

noelya
Reposted fromkriokineza kriokineza viastylish stylish
noelya
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viapiinkskies piinkskies
noelya
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
noelya
3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaLaColie LaColie
noelya
3050 0ec6
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLaColie LaColie
noelya
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaLaColie LaColie

May 14 2018

noelya
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCeseline Ceseline
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

noelya
noelya
1942 e7fb
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaCeseline Ceseline
noelya
Reposted frombluuu bluuu viaCeseline Ceseline
noelya
5436 3bae
Reposted fromoutline outline viaCeseline Ceseline

May 12 2018

noelya
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl