Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

noelya
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
noelya
5463 7d76 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaviva-salvadore viva-salvadore
noelya
7750 ce9a
Reposted fromsavatage savatage viaviva-salvadore viva-salvadore
noelya
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viapiinkskies piinkskies
noelya
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCeseline Ceseline
6592 0be1
Reposted fromerial erial viaCeseline Ceseline
noelya
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

July 15 2018

noelya
noelya
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
noelya
noelya
noelya
noelya
0544 476a
noelya
Stop giving people power to control your smile, your worth, and your attitude.
— Mandy Hale (via Purple Buddha Quotes)
noelya
noelya
7277 be38
Reposted fromenn0 enn0 viakatastrofo katastrofo
noelya
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiinkskies piinkskies
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viabylejaka bylejaka

July 13 2018

7886 46b4 500

Yves Saint Laurent

Reposted fromlafuene lafuene vianiebywam niebywam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl